drover holidays drover holidays drover holidays drover holidays
drover holidays

Ymwadiad Gwefan Drover Holidays

Mae'r wybodaeth a roddir yn y wefan hon ar gyfer dibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Rhoddir yr wybodaeth hon gan Drover Holidays a thra yr ydym yn ceisio cadw'r wybodaeth yn gyfredol ac yn gywir, nid ydym yn cyflwyno unrhyw achos nac yn gwarantu mewn unrhyw fodd, yn union neu drwy awgrymiad, am gyflawnrwydd, cywirdeb, dibynadwyaeth, priodoldeb nac argaeledd mewn perthynas â'r wefan neu'r wybodaeth, cynnyrch, gwasanaethau, neu graffeg perthynol ar y wefan ar gyfer unrhyw bwrpas. Bydd unrhyw goel a roddwch ar wybodaeth o'r fath felly ar eich risg chi eich hun.

Mewn unrhyw achos ni fyddwn ni'n atebol am unrhyw golled neu ddifrod yn cynnwys heb gyfyngiad, colled neu ddifrod uniongyrchol neu ddilynol, neu unrhyw golled neu ddifrod bynnag yn codi o golli data neu elw sy'n codi o neu mewn perthynas â defnydd y wefan hon.

Drwy'r wefan hon rydych yn gallu cysylltu â gwefannau eraill nad ydynt o dan reolaeth Drover Holidays. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros natur, cynnwys nac argaeledd y gwefannau hynny. Nid yw cynnwys unrhyw gysylltiad yn awgrymu argymhelliad o reidrwydd nac yn ategu'r barnau a fynegir o'u mewn.

Gwneir pob ymdrech i gadw'r wefan yn mynd ac yn rhedeg yn esmwyth. Fodd bynnag, nid yw Drover Holidays yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am ac ni fydd yn atebol am y wefan yn bod allan o'ch cyrraedd dros dro oherwydd materion technegol tu hwnt i'n rheolaeth.

Amodau Archebu Drover Holidays

Rydym yn rhoi llawer o ymdrech i mewn i wneud eich gwyliau yn brofiad cofiadwy a phleserus. Cymrwch funud neu ddau i ddarllen drwy'r amodau canlynol, cyn bwrw ymlaen gyda'ch archeb. Mae'r Amodau Archebu l yn amlinellu hawliau ac ymrwymiadau'r cwsmer a rhai Drover Holidays.

Mae'r holl luniau yn Hawlfraint y Goron 2006 oni bai y nodir yn wahanol